top of page

Nieuw Nijlen werkte door in Corona-tijden

Bijgewerkt op: 23 jun. 2023


De afgelopen maanden hebben we geworsteld met Corona-kapsels, social distancing en een lockdown light. Er is stilaan verbetering in zicht, maar het gevaar is nog lang niet geweken. Achter de schermen – letter en figuurlijk – hebben we niet stilgezeten. Tijdens de gemeenteraad en de commissies hebben we naar gewoonte alles van onszelf gegeven. We geven graag een woordje uitleg.


Nachtvissen op Kessel-Fort

Nieuw Nijlen stemt tegen. Enerzijds zijn wij bezorgd vanwege het beschermd karakter van Kessel-Fort en vrezen wij dat het nachtvissen de stilte, de rust en de natuur zal verstoren. Ook vinden wij het niet logisch dat een nachtvisser ’s nachts de zone mag betreden en een wandelaar niet. De onduidelijke reglementering hier rond is een extra reden om dit voorstel niet goed te keuren. Bovendien vinden wij het tarief voor het nachtvissen in Kessel bedenkelijk. Onze gemeente rekent €60 per jaar aan waar andere gemeenten gemiddeld €150 per weekend aanrekenen?!


Toegevoegde punten van Nieuw Nijlen

Omgaan met ons kostbaar water

Ons voorstel werd positief onthaald. Onze ideeën zullen tijdens de volgende raadscommissie milieu besproken worden. De burgemeester bevestigde trouwens dat er vanuit de provincie nog infovergaderingen zullen georganiseerd worden voor meerdere gemeenten. Zuiniger omgaan met ons kostbaar water zal van hogerhand opgelegd worden. Nieuw Nijlen had dus prima punt!

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte, de klimaatopwarming met daarbij het schaarser worden van ons water en onze natuur die steeds kwetsbaarder wordt dringt de vraag zich op hoe wij als gemeente omgaan of zouden kunnen omgaan met ons kostbaar water. Waterverspilling moet dringend tegengegaan worden. De gemeente zou hierin zelf het goede voorbeeld moeten geven. Daarom hebben wij van Nieuw Nijlen enkele vragen maar ook voorstellen die wij als gemeente zouden kunnen toepassen.

  1. Het opvangen van regenwater: zijn er voldoende middelen om regenwater op te vangen? Zijn alle grote gemeentelijke gebouwen voorzien op het opvangen van regenwater? Wat zijn de middelen die onze gemeente zelf gebruikt om regenwater op te vangen aan de gemeentelijke gebouwen? Dit water zou perfect gebruikt kunnen worden door de groendienst om onze bloemen en planten te gieten. Hoe zit het met de brandweer? Gebruiken zij enkel nog leidingwater? Misschien kunnen zij op één of andere manier ook gebruik maken van het gespaarde water?

  2. Wat zijn de maatregelen: die de gemeente hanteert om onze inwoners te sensibiliseren om zuiniger om te springen met ons kostbaar water? We zouden de inwoners kunnen inlichten over de soms simpele en kleine mogelijkheden voor de opvang van hemelwater en waarvoor dit allemaal kan gebruikt worden zodat we ons schaars leidingwater kunnen sparen.

Zoveel mogelijk opvangen van grondwater op werven verplichten

Is het in onze gemeente nog steeds gebruikelijk om grondwater van werven rechtstreeks in de riool te pompen? Indien dit nog zo is stellen wij voor om dit in de toekomst echt niet meer toe te laten. Dit is pure waterverspilling en anno 2020 waarin onze natuur en milieu gelukkig meer en meer centraal staan bijna crimineel te noemen.

Om verlies en verspilling van grondwater tegen te gaan stellen wij voor om naar voorbeeld van onder andere Mechelen en Gent zoveel mogelijk opgepompt grondwater op te vangen en op te slagen. Dit opgeslagen water kan dan door de gemeente zelf hergebruikt worden maar evengoed zouden omwonenden hiervan water kunnen komen tappen om te gebruiken in bijvoorbeeld hun tuin. We stellen voor om dit mee te voorzien in de bouwvergunning voor locaties waar retourbemaling niet mogelijk is zoals in een dichtbebouwde dorpskern.

Retourbemaling verplichten

Retourbemaling is een proces waarbij het opgepompte grondwater in de nabijheid terug in de bodem gebracht wordt. Deze vorm van bemaling wordt gebruikt op locaties waar een verlaging van de grondwaterstand grote en negatieve gevolgen kan hebben voor de natuur of gebouwen. Met misschien een uitzondering van onze dichtbebouwde dorpskernen komt onze hele gemeente in aanmerking om van retourbemaling de norm te maken en wettelijk op te leggen voor bouwprojecten. Wij verwijzen hiervoor graag naar de vele grote bouwprojecten die op stapel staan in onze gemeente zoals bijv. de nieuwe wijk in de Heibloemstraat, de nieuwe wijk in de Zavelweg, het project aan de Willibrordusstraat etc.


Om onze natuur te beschermen mogen we niet het risico nemen om te wachten tot het grondwaterpeil te laag komt te staan. Kunstmatige ingrepen zoals regenwater opvangen en naar het groen leiden helpen niet genoeg en dus is retourbemaling de beste oplossing.

In vele gemeenten (bijv. Zoersel en Leuven) is retourbemaling de standaard bij bouwprojecten. Wij stellen voor om van retourbemaling ook de standaard te maken in ons mooie groene dorp. Want het massaal oppompen van grondwater kan nefaste gevolgen hebben voor onze natuur. Zo is het best mogelijk dat er door bouwprojecten tot op een grote afstand bomen kapot gaan.

 

Organisatie van raads- en bestuurscommissies

Het is positief dat er in juni heel wat raadscommissies georganiseerd werden. Maar wij hebben toch nog wat werk- en verbeterpunten op tafel gegooid.

We stellen vast dat:

- er voor heel wat agendapunten geen enkele documentatie in de vorm van bijlagen aanwezig zijn. Hierdoor hebben de commissieleden niet de kans om zich grondig voor te bereiden op de commissie. Dit staat een goed en efficiënt verloop van de commissie in de weg. Daarom willen wij van de schepenen het engagement vragen om de agendapunten zo grondig mogelijk te documenteren.

- een aantal agendapunten louter kennisnemingen zijn van beslissingen die reeds genomen zijn, terwijl het juist de taak is van de commissie om een advies te geven voorafgaand aan de beslissing. Dit komt deelname van de bevolking en de gemeentelijke vertegenwoordigers niet ten goede want het is net in een commissie dat zij hun stem kunnen laten horen.

- verslagen van vergaderingen soms pas maanden later binnen komen terwijl er is afgesproken om dit binnen een korte tijdspanne te doen.

- voor sommige commissies wordt gevraagd om op voorhand agendapunten aan te brengen, voor andere commissies gebeurt dit dan weer niet.

- op de ene commissie staat een rondvraag op de agenda, op andere commissies niet.

- er soms onder tijdsdruk punten te snel afgehaspeld worden en er soms zelfs geen tijd meer is voor een grondige behandeling van alle punten.

We zouden willen vragen om deze evaluatie tijdens het eerstvolgende fractieleidersoverleg verder te bespreken. Om dan samen, over alle partijen heen, te komen tot een aantal gedragen afspraken over de organisatie van de vergaderingen van de diverse raden en commissies.

 

Heraanleg Stenen Molen

Op 10 juni ontvingen de gemeenteraadsleden ter info een brief die gericht was aan de bewoners van Stenen Molen en Voetweg. De inhoud van deze brief verraste ons ten zeerste aangezien er aan de bewoners werd meegedeeld dat de Stenen Molen wordt geknipt voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de Oude Bevelsesteenweg (arm dicht bij de dansschool). Er werd duidelijk vermeld dat dit reeds vastlag in de plannen van de heraanleg van de weg.

Ik neem u graag even mee terug naar de gemeenteraad van maart 2020. Toen beantwoordde de schepen immers de vragen die Nieuw Nijlen had gesteld over de beslissing van het schepencollege van 16 december 2019 om het concept goed te keuren voor de heraanleg van de Stenen Molen.

In hetzelfde besluit van het schepencollege staat eveneens vermeld dat met de aanpalende eigenaars en bewoners een participatievergadering zal georganiseerd worden.

We kregen van de schepen de wind van voor omdat we op een onverantwoorde manier een buurt in rep en roer hadden gezet terwijl er in het besluit enkel sprake was van een concept. De schepen definieerde een concept als “een voorlopige formulering of idee”. Er was dus helemaal nog niets beslist en vooraleer dit zou gebeuren zou er nog een participatievergadering georganiseerd worden met alle bewoners van de Stenen Molen (de volledige straat) en van het verharde gedeelte van de Voetweg.

Deze brief maakt dus duidelijk dat de schepen ons iets op de mouw gespeld heeft, want nu blijkt dus uit de brief dat de beslissing tot de afsluiting van de Stenen Molen reeds is genomen. Evenwel zonder dat er de beloofde participatievergadering is doorgegaan.

De bewoners krijgen nog wel inspraak over een knip verderop in de straat, maar over het afsluiten en de heraanleg van de straat wordt hun mening niet gevraagd.

Wij gaan ervan uit dat het bestuur zijn woord, dat heel duidelijk in het audioverslag van de gemeenteraad te horen is, houdt en in bespreking gaat met de bewoners alvorens een definitieve beslissing te nemen over de Stenen Molen.

Wij hebben dan ook de volgende vragen :

- In welk schepencollege werd de afsluiting en heraanleg van de Stenen Molen goedgekeurd ?

- Waarom werd dit dossier niet besproken op de raadscommissie die vorige week doorging? Dit is een herhaling van onze vraag op de gemeenteraad van maart

- Wanneer vindt de bewonersvergadering die beloofd werd in de gemeenteraad van maart alsnog plaats ? Ook dit is een herhaling van onze vraag van de gemeenteraad van maart.

Verder stellen wij voor om de beslissing rond de afsluiting en de heraanleg van de Stenen Molen te herroepen en pas een beslissing te nemen nadat de participatievergadering is doorgegaan.

104 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page